سبد خرید

مرحله 2
انتخاب دامنه
مرحله 3
مشخصات سفارش

محصولات:
Linux -A- 5MB -
5 مگابایت هاستینگ
500 مگابایت ترافیک ماهیانه
5 عدد ساب دامین
5 عدد آدرس ایمیل
1 عدد دیتابیس

Linux -B- 10MB -
10 مگابایت هاستینگ
1 گیگابایت ترافیک ماهیانه
10 عدد ساب دامین
10 عدد آدرس ایمیل
1 عدد دیتابیس

Linux -C- 20MB -
20 مگابایت هاستینگ
3 گیگابایت ترافیک ماهیانه
20 عدد ساب دامین
20 عدد آدرس ایمیل
2 عدد دیتابیس

Linux -D- 50MB -
50 مگابایت هاستینگ
5 گیگابایت ترافیک ماهیانه
50 عدد ساب دامین
50 عدد آدرس ایمیل
2 عدد دیتابیس

Linux -E- 100MB -
100 مگابایت هاستینگ
7 گیگابایت ترافیک ماهیانه
100 عدد ساب دامین
100 عدد آدرس ایمیل
3 عدد دیتابیس

Linux -F- 200MB -
200 مگابایت هاستینگ
10 گیگابایت ترافیک ماهیانه
200 عدد ساب دامین
200 عدد آدرس ایمیل
4 عدد دیتابیس

Linux -G- 500MB -
500 مگابایت هاستینگ
13 گیگابایت ترافیک ماهیانه
500 عدد ساب دامین
500 عدد آدرس ایمیل
6 عدد دیتابیس

Linux -H- 1000MB -
1000 مگابایت هاستینگ
15 گیگابایت ترافیک ماهیانه
1000 عدد ساب دامین
1000 عدد آدرس ایمیل
7 عدد دیتابیس

Linux -I- 2000MB -
2000 مگابایت هاستینگ
17 گیگابایت ترافیک ماهیانه
2000 عدد ساب دامین
2000 عدد آدرس ایمیل
8 عدد دیتابیس

Linux -J- 3000MB -
3000 مگابایت هاستینگ
20 گیگابایت ترافیک ماهیانه
3000 عدد ساب دامین
3000 عدد آدرس ایمیل
15 عدد دیتابیس

Linux -K- 5000MB -
5000 مگابایت هاستینگ
25 گیگابایت ترافیک ماهیانه
5000 عدد ساب دامین
5000 عدد آدرس ایمیل
20 عدد دیتابیس

Linux -L- 10000MB -
10000 مگابایت هاستینگ
30 گیگابایت ترافیک ماهیانه
10000 عدد ساب دامین
10000 عدد آدرس ایمیل
25 عدد دیتابیس

iran Linux - 2000MB -
3000 مگابایت هاستینگ
20 گیگابایت ترافیک ماهیانه
3000 عدد ساب دامین
3000 عدد آدرس ایمیل
15 عدد دیتابیس

Secure Transaction به منظور رعایت موارد امنیتی آی پی شما، آی پی (54.224.234.8) در سیستم ثبت خواهد شد.