کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
wp-1000MB -
1000 MB Linux host
30 GB Traffic
1000 emails
1000 subdomains
unlimited parked domain

wp-2000MB -
2000 MB Linux host
50 GB Traffic
2000 emails
2000 subdomains
unlimited parked domain

wp-5000MB -
5000 MB Linux host
100 GB Traffic
5000 emails
5000 subdomains
unlimited parked domain

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.226.243.36) وارد شده است.