کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Windows -D- 500MB -
500 مگابایت هاستینگ
10 گیگابایت ترافیک ماهیانه
100 عدد ساب دامین
100 عدد آدرس ایمیل

Windows -E- 1000MB -
1000 مگابایت هاستینگ
14 گیگابایت ترافیک ماهیانه
200 عدد ساب دامین
200 عدد آدرس ایمیل


Windows -F- 5000MB -
5000 مگابایت هاستینگ
20 گیگابایت ترافیک ماهیانه
200 عدد ساب دامین
200 عدد آدرس ایمیل


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.166.203.17) وارد شده است.