ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

ثبت دامنه با قیمت عالی

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
279,000 تومان
1 سال
279,000 تومان
1 سال
279,000 تومان
1 سال
.net
375,000 تومان
1 سال
375,000 تومان
1 سال
375,000 تومان
1 سال
.org
398,000 تومان
1 سال
398,000 تومان
1 سال
398,000 تومان
1 سال
.info
398,000 تومان
1 سال
398,000 تومان
1 سال
398,000 تومان
1 سال
.co.ir
7,500 تومان
1 سال
7,500 تومان
1 سال
7,500 تومان
1 سال
.ir
7,500 تومان
1 سال
7,500 تومان
1 سال
7,500 تومان
1 سال
.ac.ir
7,500 تومان
1 سال
7,500 تومان
1 سال
7,500 تومان
1 سال
.org.ir
7,500 تومان
1 سال
7,500 تومان
1 سال
7,500 تومان
1 سال
.gov.ir
7,500 تومان
1 سال
7,500 تومان
1 سال
7,500 تومان
1 سال
.net.ir
7,500 تومان
1 سال
7,500 تومان
1 سال
7,500 تومان
1 سال
.us
385,000 تومان
1 سال
385,000 تومان
1 سال
385,000 تومان
1 سال
.biz
398,000 تومان
1 سال
398,000 تومان
1 سال
398,000 تومان
1 سال
.ws
920,000 تومان
1 سال
920,000 تومان
1 سال
920,000 تومان
1 سال
.name
398,000 تومان
1 سال
398,000 تومان
1 سال
398,000 تومان
1 سال
.asia
398,000 تومان
1 سال
398,000 تومان
1 سال
398,000 تومان
1 سال
.co
698,000 تومان
1 سال
698,000 تومان
1 سال
698,000 تومان
1 سال
.eu
485,000 تومان
1 سال
485,000 تومان
1 سال
485,000 تومان
1 سال
.in
398,000 تومان
1 سال
398,000 تومان
1 سال
398,000 تومان
1 سال
.me
675,000 تومان
1 سال
675,000 تومان
1 سال
675,000 تومان
1 سال
.tel
692,000 تومان
1 سال
692,000 تومان
1 سال
692,000 تومان
1 سال
.tv
894,000 تومان
1 سال
894,000 تومان
1 سال
894,000 تومان
1 سال
.mobi
590,000 تومان
1 سال
590,000 تومان
1 سال
590,000 تومان
1 سال
.today
696,000 تومان
1 سال
696,000 تومان
1 سال
696,000 تومان
1 سال
.top
696,000 تومان
1 سال
696,000 تومان
1 سال
696,000 تومان
1 سال
.bike
795,000 تومان
1 سال
795,000 تومان
1 سال
795,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.