هاست لینوکس حرفه‌ای اروپا

PHE-1G
 • 1 گیگابایت میزان فضا
 • 100 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • نامحدود پست الکترونیک
 • نامحدود ساب دومین
 • نامحدود پارک دامنه
PHE-3G
 • 3 گیگابایت میزان فضا
 • 200 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • نامحدود پست الکترونیک
 • نامحدود ساب دومین
 • نامحدود پارک دامنه
PHE-5G
 • 5 گیگابایت میزان فضا
 • 500 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • نامحدود پست الکترونیک
 • نامحدود ساب دومین
 • نامحدود پارک دامنه
PHE-10G
 • 10 گیگابایت میزان فضا
 • 1000 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • نامحدود پست الکترونیک
 • نامحدود ساب دومین
 • نامحدود پارک دامنه
PHE-20G
 • 20 گیگابایت میزان فضا
 • 1500 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • نامحدود پست الکترونیک
 • نامحدود ساب دومین
 • نامحدود پارک دامنه
PHE-30G
 • 30 گیگابایت میزان فضا
 • 1900 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • نامحدود پست الکترونیک
 • نامحدود ساب دومین
 • نامحدود پارک دامنه
PHE-50G
 • 50 گیگابایت میزان فضا
 • 3900 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • نامحدود پست الکترونیک
 • نامحدود ساب دومین
 • نامحدود پارک دامنه