گواهی امنیت - SSL Certificate

Standard-SSL

Organization
Unizeto Technologies S.A
--------------
Organizational Unit
Certum Certification Authority
--------------
Common Name
Certum Trusted Network CA

  • دارد پشتیبانی از دامنه های ایرانی
  • دارد امکان Reissue
  • ندارد پشتیبانی از Subdomain
  • بله قابل استفاده برای Enamad
  • رایگان هزینه نصب
Standard-WildCard-SSL

Organization
Unizeto Technologies S.A
--------------
Organizational Unit
Certum Certification Authority
--------------
Common Name
Certum Trusted Network CA

  • دارد پشتیبانی از دامنه های ایرانی
  • دارد امکان Reissue
  • دارد پشتیبانی از Subdomain
  • بله قابل استفاده برای Enamad
  • رایگان هزینه نصب