گواهی امنیت - SSL Certificate

Comodo-DV
 • ندارد پشتیبانی از دامنه های ایرانی
 • دارد امکان Reissue
 • ندارد پشتیبانی از Subdomain
 • بله قابل استفاده برای Enamad
 • رایگان هزینه نصب
Certum-DV
 • دارد پشتیبانی از دامنه های ایرانی
 • دارد امکان Reissue
 • ندارد پشتیبانی از Subdomain
 • بله قابل استفاده برای Enamad
 • رایگان هزینه نصب
Comodo-Wildcard
 • ندارد پشتیبانی از دامنه های ایرانی
 • دارد امکان Reissue
 • دارد پشتیبانی از Subdomain
 • بله قابل استفاده برای Enamad
 • رایگان هزینه نصب
Certum-Wildcard
 • دارد پشتیبانی از دامنه های ایرانی
 • دارد امکان Reissue
 • دارد پشتیبانی از Subdomain
 • بله قابل استفاده برای Enamad
 • رایگان هزینه نصب