هاست لینوکس cPanel ایران

LHI-500M
 • 500مگابایت میزان فضا
 • 15 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • نامحدود پست الکترونیک
 • نامحدود ساب دومین
LHI-1G
 • 1 گیگابایت میزان فضا
 • 25 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • نامحدود پست الکترونیک
 • نامحدود ساب دومین
 • 2 پارک دامنه
LHI-2G
 • 2 گیگابایت میزان فضا
 • 35گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • نامحدود پست الکترونیک
 • نامحدود ساب دومین
 • 3 پارک دامنه
LHI-3G
 • 3 گیگابایت میزان فضا
 • 50 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • نامحدود پست الکترونیک
 • نامحدود ساب دومین
 • 5 پارک دامنه
LHI-5G
 • 5 گیگابایت میزان فضا
 • 80 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • نامحدود پست الکترونیک
 • نامحدود ساب دومین
 • 5 پارک دامنه
LHI-10G
 • 10 گیگابایت میزان فضا
 • 100 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • نامحدود پست الکترونیک
 • نامحدود ساب دومین
 • 10 پارک دامنه
LHI-20G
 • 20 گیگابایت میزان فضا
 • 200 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • نامحدود پست الکترونیک
 • نامحدود ساب دومین
 • 10 پارک دامنه
LHI-30G
 • 30 گیگابایت میزان فضا
 • 300 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • نامحدود پست الکترونیک
 • نامحدود ساب دومین
 • 10 پارک دامنه