اجاره فضای سرور - Co-Location

اجاره یک یونیت فضای نگهداری سرور در تهران
  • 500 Traffic GB/Month
  • 1AMP Power Amperage
  • 220V Power Voltage
  • Single Power Phase
اجاره چهار یونیت فضای نگهداری سرور در تهران
  • 500 Traffic GB/Month
  • 1AMP Power Amperage
  • 220V Power Voltage
  • Single Power Phase