هاست لینوکس حرفه‌ای ایران

PHI-1G
 • 1 گیگابایت میزان فضا
 • 30 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 2هسته پردازنده
 • 2گیگ رم
 • نامحدود پست الکترونیک
 • نامحدود ساب دومین
 • نامحدود پارک دامنه
PHI-3G
 • 3 گیگابایت میزان فضا
 • 50 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 3 هسته پردازنده
 • 3 گیگ رم
 • نامحدود پست الکترونیک
 • نامحدود ساب دومین
 • نامحدود پارک دامنه
PHI-5G
 • 5 گیگابایت میزان فضا
 • 75 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 4 هسته پردازنده
 • 4 گیگ رم
 • نامحدود پست الکترونیک
 • نامحدود ساب دومین
 • نامحدود پارک دامنه
PHI-10G
 • 10 گیگابایت میزان فضا
 • 100 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 5 هسته پردازنده
 • 5 گیگ رم
 • نامحدود پست الکترونیک
 • نامحدود ساب دومین
 • نامحدود پارک دامنه
PHI-20G
 • 20 گیگابایت میزان فضا
 • 140 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 6 هسته پردازنده
 • 6 گیگ رم
 • نامحدود پست الکترونیک
 • نامحدود ساب دومین
 • 100 پارک دامنه
PHI-30G
 • 30 گیگابایت میزان فضا
 • 180 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 6 هسته پردازنده
 • 6 گیگ رم
 • نامحدود پست الکترونیک
 • نامحدود ساب دومین
 • 100 پارک دامنه
PHI-40G
 • 40 گیگابایت میزان فضا
 • 240 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 6 هسته پردازنده
 • 6 گیگ رم
 • نامحدود پست الکترونیک
 • نامحدود ساب دومین
 • 100 پارک دامنه
PHI-50G
 • 50 گیگابایت میزان فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • 6 هسته پردازنده
 • 6 گیگ رم
 • نامحدود پست الکترونیک
 • نامحدود ساب دومین
 • 100 پارک دامنه
PHI-70G
 • 70 گیگابایت میزان فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • 8 هسته پردازنده
 • 8 گیگ رم
 • نامحدود پست الکترونیک
 • نامحدود ساب دومین
 • 100 پارک دامنه