هاست لینوکس cPanel اروپا

LHE-1G
 • 1 گیگابایت میزان فضا
 • 45 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • نامحدود پست الکترونیک
 • نامحدود ساب دومین
 • نامحدود پارک دامنه
LHE-3G
 • 3 گیگابایت میزان فضا
 • 80 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • نامحدود پست الکترونیک
 • نامحدود ساب دومین
 • نامحدود پارک دامنه
LHE-5G
 • 5 گیگابایت میزان فضا
 • 200 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • نامحدود پست الکترونیک
 • نامحدود ساب دومین
 • نامحدود پارک دامنه
LHE-10G
 • 10 گیگابایت میزان فضا
 • 1000 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • نامحدود پست الکترونیک
 • نامحدود ساب دومین
 • نامحدود پارک دامنه
LHE-20G
 • 20 گیگابایت میزان فضا
 • 2000 گیگابایت ترافیک ماهیانه