هاست دانلود

پلن DL1-50

فضای 50GB
فاقد بکاپ گیری
مرکزداده تهران

  • 500GB ترافیک ماهانه
پلن DL1-100

فضای 100GB
فاقد بکاپ گیری
مرکزداده تهران

  • 1000GB ترافیک ماهانه
پلن DL1-200

فضای 200GB
فاقد بکاپ گیری
مرکزداده تهران

  • 2000GB ترافیک ماهانه