هاست فریمورک حرفه‌ای ایران

FRW-1G
 • 2 هسته پردازنده
 • 2G میزان رم
 • 1 گیگابایت میزان فضا
 • 20 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • نامحدود پست الکترونیک
 • نامحدود ساب دومین
FRW-3G
 • 2 هسته پردازنده
 • 2G میزان رم
 • 3 گیگابایت میزان فضا
 • 30 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • نامحدود پست الکترونیک
 • نامحدود ساب دومین
FRW-5G
 • 3 هسته پردازنده
 • 3G میزان رم
 • 5 گیگابایت میزان فضا
 • 50 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • نامحدود پست الکترونیک
 • نامحدود ساب دومین
FRW-10G
 • 3 هسته پردازنده
 • 3G میزان رم
 • 10 گیگابایت میزان فضا
 • 100 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • نامحدود پست الکترونیک
 • نامحدود ساب دومین
FRW-20G
 • 4 هسته پردازنده
 • 4G میزان رم
 • 20 گیگابایت میزان فضا
 • 200 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • نامحدود پست الکترونیک
 • نامحدود ساب دومین
FRW-50G
 • 4 هسته پردازنده
 • 4G میزان رم
 • 50 گیگابایت میزان فضا
 • 400 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • نامحدود پست الکترونیک
 • نامحدود ساب دومین