هاست ایمیل اروپا

PME-100
 • 100 گیگابایت میزان فضا
 • 10 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 100 عدد پست الکترونیک
PME-20
 • 1024 مگابایت میزان فضا
 • 10 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 20 عدد پست الکترونیک
PME-50
 • 5120 مگابایت میزان فضا
 • 50 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 50 عدد پست الکترونیک
PME-30
 • 3072 مگابایت میزان فضا
 • 30 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 30 عدد پست الکترونیک